REGULAMIN SERWISU WAWELBILETY

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego „Wawelbilety”, działającego pod adresem internetowym www.zamki-bilety.pl (dalej: „Serwis”), a także zasady i warunki udziału w Wycieczkach organizowanych przez Usługodawcę.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Informacje o usługach dostępnych na Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności. 

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Dzień roboczy – dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
 2. Kodeks cywilny – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Nabywca – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła z Usługodawcą albo Partnerem Umowę o udział w Wycieczce lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 5. Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące działalności Usługodawcy, w tym informacje o Wycieczkach;
 6. Partner – Przedsiębiorca współpracujący z Usługodawcą, który oferuje świadczone przez siebie usługi za pośrednictwem Serwisu;
 7. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę;
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 9. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 10. Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 11. Serwis – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 12. Subskrybent – osoba, która zawarła z Usługodawcą Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
 13. Uczestnik – osoba uprawniona do udziału w Wycieczce na podstawie posiadanego Vouchera. Uczestnikiem może być Nabywca albo osoba trzecia, na rzecz której Nabywca zawarł Umowę o udział w Wycieczce;
 14. Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Usługodawcy dane osobowe;
 15. Umowa o udział w Wycieczce – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Nabywcą albo pomiędzy Partnerem a Nabywcą, której przedmiotem jest umożliwienie Uczestnikowi wzięcie udziału w Wycieczce;
 16. Usługobiorca – Nabywca, Uczestnik lub Subskrybent;
 17. Usługodawca – termin zdefiniowany w § 12 ust. 1 Regulaminu;
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 20. Voucher – dokument (znak legitymacyjny) w postaci elektronicznej, potwierdzający zawarcie Umowy o udział w Wycieczce i uprawniający Uczestnika do udziału w Wycieczce. Voucher zawiera w szczególności datę, godzinę i miejsce zbiórki, ilość Uczestników danej Wycieczki oraz jej koszt. Voucher może zostać wydany zarówno jako imienny, jak i na okaziciela;
 21. Wycieczka – usługa związana z wypoczynkiem świadczona przez Usługodawcę lub Partnera, trwająca której niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny, obejmująca oprowadzenie Uczestnika po Wystawie lub Wystawach wskazanych w Umowie o udział w Wycieczce przez przewodnika. Wyróżnia się Wycieczki regularne (odbywane w grupach liczących wielu Uczestników) oraz Wycieczki prywatne (odbywane indywidualne przez Uczestnika oraz wskazanych przez niego innych Uczestników);
 22. Wystawa – wyodrębniona ekspozycja przeznaczona do zwiedzania.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorców z Serwisu, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Usługobiorców z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Usługobiorcy szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4. Ogólne zasady świadczenia usług

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Usługobiorca korzystający z Serwisu zobowiązuje się:
  1. podawać wyłącznie dane (w tym dane osobowe) zgodne ze stanem rzeczywistym;
  2. nie podejmować jakichkolwiek działań mogących zakłócić korzystanie z Serwisu przez innych Usługobiorców lub doprowadzić do jej całkowitego zawieszenia;
  3. nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym;
 3. Uczestnik biorący udział w Wycieczce zobowiązuje się:
  1. odnosić się do pozostałych Uczestników Wycieczki w sposób życzliwy i kulturalnych;
  2. przestrzegać zasad kultury osobistej;
  3. przestrzegać przepisów porządkowych i BHP w miejscu, w którym odbywa się Wycieczka;
  4. nie podejmować jakichkolwiek działań mogących zakłócić ustalony przebieg Wycieczki;
  5. nie uczestniczyć w Wycieczce w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających oraz nie zażywać tych substancji w czasie trwania Wycieczki.
 4. Zakazane jest używanie botów lub innych zautomatyzowanych narzędzi technologicznych umożliwiających zakup Voucherów bez udziału Nabywcy. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że nabycie danego Vouchera nastąpiło przy wykorzystaniu narzędzi wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Usługodawca może podjąć działania w celu wyjaśnienia spawy (w szczególności podjąć próbę skontaktowania się z osobą wskazaną jako Nabywca Vouchera), a w przypadku potwierdzenia podejrzenia – anulować Voucher.

§ 5. Umowa o udział w Wycieczce

 1. W celu zawarcia Umowy o udział w Wycieczce, Nabywca powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Serwisu;
  2. w zakładce „Wycieczki” wybrać interesującą go Wycieczkę;
  3. dodać do koszyka Voucher uprawniający do udziału w wybranej Wycieczce;
  4. przejść do koszyka;
  5. wybrać jeden z dostępnych terminów (datę i godzinę) odbycia Wycieczki;
  6. w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres poczty elektronicznej;
   3. numer telefonu;
   4. opcjonalnie – firmę, NIP oraz adres prowadzonej działalności gospodarczej;
  7. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  8. zatwierdzić wysyłkę formularza i dokonać zapłaty ceny za Voucher.
 2. Zapłaty ceny za Voucher Nabywca może dokonać za pomocą jednego ze sposobów płatności udostępnianego przez system płatności Blue Media. 
 3. Cena za Voucher obejmuje także ceny biletów wstępu na Wystawę lub Wystawy wskazane w Voucherze. 
 4. Zatwierdzenie wysyłki formularza jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Nabywcę oferty zawarcia Umowy o udział w Wycieczce.
 5. Po zatwierdzeniu wysyłki formularza, Nabywca otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 
 6. Niezwłocznie po zaksięgowaniu ceny za Voucher na rachunku bankowym Usługodawcy, Usługodawca przesyła Voucher Nabywcy za pomocą poczty elektronicznej. W momencie otrzymania Vouchera przez Nabywcę, pomiędzy Usługodawcą a Nabywcą dochodzi do zawarcia Umowy o udział w Wycieczce.
 7. Nie później, niż na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed wskazaną w Voucherze godziną rozpoczęcia wycieczki, Nabywca może:
  1. dokonać zmiany terminu lub liczby Uczestników Wycieczki będącej przedmiotem Umowy o udział w Wycieczce albo
  2. anulować Voucher, co jest równoznaczne z odstąpieniem przez niego od Umowy o udział w Wycieczce.
 8. Zgłoszenie zmiany dotyczącej Wycieczki albo anulowanie Vouchera dokonywane jest przez Nabywcę za pomocą wiadomości wysłanej do Usługodawcy pocztą elektroniczną.
 9. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej, Usługodawca dokonuje zmian w Wycieczce albo anuluje Voucher. W przypadku anulowania Vouchera, Usługodawca zleci zwrot wszystkich płatności dokonanych przez Nabywcę w terminie 3-5 Dni roboczych, natomiast termin otrzymania zwracanych płatności przez Nabywcę zależny jest także od działań operatora płatności. Dokładny termin zwrotu płatności Usługodawca wskazuje w wiadomości potwierdzającej anulowanie Vouchera, wysłanej za pomocą poczty elektronicznej.

§ 6. Wycieczka

 1. Uczestnik biorący udział w Wycieczce zobowiązany jest przybyć na miejsce zbiórki wskazane w Voucherze, w dniu i o godzinie wskazanych w Voucherze. Niezależnie, Usługodawca zaleca przybycie na miejsce zbiórki z co najmniej z 10-minutowym wyprzedzeniem. 
 2. Przewodnik nie jest zobowiązany do oczekiwania na spóźnionych Uczestników danej Wycieczki przez czas dłuższy, niż 5 (pięć) minut. 
 3. Wskazana w Voucherze godzina rozpoczęcia Wycieczki może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. W przypadku zmiany godziny rozpoczęcia Wycieczki, Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Uczestników tej Wycieczki i wskazać im nową godzinę rozpoczęcia Wycieczki.
 4. Wskazany w Serwisie lub w Voucherze czas trwania Wycieczki może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności z powodu warunków atmosferycznych lub ogólnej liczby osób odwiedzających daną Wystawę. 
 5. Przed rozpoczęciem Wycieczki, Uczestnik zobowiązany jest okazać przewodnikowi Voucher uprawniający go do udziału w tej Wycieczce. W przypadku, gdy Voucher nie został w pełni opłacony, Uczestnik zobowiązuje się uiścić brakującą część ceny Vouchera przed rozpoczęciem Wycieczki.
 6. W przypadku:
  1. odmowy uiszczenia przez Uczestnika brakującej ceny Vouchera;
  2. nieprzestrzegania, pomimo upomnienia przewodnika, przepisów porządkowych i BHP w miejscu, w którym odbywa się Wycieczka;
  3. uporczywego zakłócania przez Uczestnika, pomimo upomnienia przewodnika, ustalonego przebiegu Wycieczki;
  4. uczestniczenia przez Uczestnika w Wycieczce w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających lub zażywania przez Uczestnika tych substancji w czasie trwania Wycieczki;

przewodnik, działając w imieniu Usługodawcy, jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Wycieczce, co jest równoznaczne z odstąpieniem przez Usługodawcę od Umowy o udział w Wycieczce. W przypadku, gdy wykluczenie z Wycieczki dotyczy Uczestnika będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, Usługodawca dokonuje zwrotu płatności dokonanych przez Uczestnika w związku z nabyciem Vouchera. Uczestnik wykluczony z Wycieczki ponosi wobec Usługodawcy odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez siebie szkody (w szczególności za szkody wynikające z uniemożliwienia przeprowadzenia Wycieczki).  

 1. W przypadku, gdy przeprowadzenie Wycieczki w ustalonym terminie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (w szczególności na skutek działania siły wyższej albo osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności), których wystąpienia Usługodawca nie mógł przewidzieć w chwili zawierania Umowy o udział w Wycieczce, Usługodawca jest uprawniony do:
  1. zaoferowania Uczestnikom przeprowadzenia Wycieczki w innym terminie;
  2. zaoferowania Uczestnikom przeprowadzenia innej Wycieczki;
  3. odwołać Wycieczkę.
 2. W stosunku do Uczestników, którzy zaakceptują ofertę Usługodawcy wskazaną w ust. 7 pkt 1 lub 2 powyżej, Usługodawca realizuje świadczenia zgodne z przedstawioną przez siebie ofertą. Akceptacja oferty Usługodawcy przez Uczestnika jest równoznaczna ze zmianą pierwotnej Umowy o udział w Wycieczce zgodnie z zaakceptowaną ofertą. 
 3. W przypadku odwołania Wycieczki lub braku zaakceptowania przez Uczestników oferty Usługodawcy wskazanej w ust. 7 pkt 1 lub 2 powyżej, Usługodawca zwraca Uczestnikom wszystkie dokonane przez nich płatności. Usługodawca zleca zwrot płatności dokonanych przez Uczestników w terminie 3-5 Dni roboczych, natomiast termin otrzymania zwracanych płatności przez Nabywcę zależny jest także od działań operatora płatności. Dokładny termin zwrotu płatności Usługodawca wskazuje w wiadomości potwierdzającej odwołanie Wycieczki, wysłanej za pomocą poczty elektronicznej. 

§ 7. Newsletter

 1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Subskrybent powinien podać Usługodawcy w tym celu adres poczty elektronicznej oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień.
 2. Dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 powyżej może nastąpić w jakikolwiek sposób, w szczególności poprzez wypełnienie przez Subskrybenta elektronicznego formularza udostępnionego w Serwisie. 
 3. Dokonanie czynności wskazanych w ust. 1 jest równoznaczne z zawarciem przez Subskrybenta Umowy o dostarczanie Newslettera. 
 4. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.  
 5. Usługodawca informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Newsletter nie podlega aktualizacji;
  2. częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Usługodawcy.
 6. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta.
 7. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Subskrybent będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 
 8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Usługodawcy przez Subskrybenta stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez:
  1. kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywania Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem; 
  2. wysłanie Usługodawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. 
 9. Usługodawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 8 powyżej. 
 10. W przypadku niezgodności Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera, Subskrybentowi przysługują uprawnienia wskazane w art. 43 m i n. Ustawy o prawach konsumenta. 

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Nabywcy będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. 
 2. Na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Nabywca ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, Nabywca wykonuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone przez Nabywcę w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. 
 5. Usługodawca informuje, a Nabywca przyjmuje do wiadomości, że prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Nabywcy w stosunku do Umowy o udział w Wycieczce z uwagi na art. 38 ust. 1 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta. 
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wpływają na uprawnienia przyznane Nabywcy na podstawie § 5 ust. 7 Regulaminu.

§ 9. Partnerzy

 1. Do Umów o udział w Wycieczce zawartych z Partnerami stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Umów o udział w Wycieczce zawartych z Usługodawcą, chyba że dany Partner ustanowił odrębny regulamin świadczenia usług.
 2. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że podział obowiązków związanych z Umową o udział w Wycieczce, która została zawarta z Partnerem, przedstawia się następująco:
  1. w zakres obowiązków Usługodawcy wchodzi:
   1. udostępnianie Usługobiorcy i Partnerowi funkcjonalności umożliwiających zawarcie między nimi Umowy o udział w Wycieczce oraz dokonywanie związanych z nią płatności;
   2. przekazywanie, przechowywanie i udostępnianie danych wprowadzonych do Serwisu przez Usługobiorcę i Partnera w związku z zawarciem Umowy o udział w Wycieczce;
  2. w zakres obowiązków Partnera wchodzi:
   1. wprowadzanie, zmiana i usuwanie ofert Wycieczek organizowanych przez Usługodawcę;
   2. przyjmowanie i rozliczanie płatności dokonywanych w związku z zawarciem Umowy o udział w Wycieczce;
   3. zapewnienie Usługobiorcy możliwości udziału w Wycieczce oraz wykonywanie wszelkich innych zobowiązań wynikających z Umowy o udział w Wycieczce. 
 3. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie jest stroną Umowy o udział w Wycieczce zawartej z Partnerem i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jej wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Partnera.
 4. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące działalności Partnerów, Usługobiorcy powinni zgłaszać Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej.

§ 10. Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i szkody na osobie poniesione przez Uczestnika w związku z udziałem w Wycieczce, które powstały na skutek:
  1. działania siły wyższej;
  2. działania osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności; 
  3. działań samego Uczestnika, w szczególności nieprzestrzegania przez niego przepisów porządkowych i BHP w miejscu, w którym odbywa się Wycieczka.
 2. Uczestnik, którego zawinione działanie lub zaniechanie doprowadziło do przerwania Wycieczki lub jej odwołania, ponosi odpowiedzialność za spowodowane tym zachowaniem szkody po stronie Usługodawcy. 
 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody, które wyrządził im podczas udziału w Wycieczce. 

§ 11. Reklamacje

 1. Usługobiorca może złożyć reklamację w przypadku, gdy Usługodawca świadczy usługi w sposób niezgodny z Regulaminem.
 2. Usługobiorca składający reklamację powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 12 pkt 1 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Usługobiorcy;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis dostrzeżonych nieprawidłowości;
  4. numer Vouchera;
  5. żądanie reklamacji. 
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę w prawidłowej i kompletnej formie. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym oznacza uznanie reklamacji.
 4. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela za pomocą poczty elektronicznej. 

§ 12. Dane Usługodawcy

 1. Serwis jest własnością Krzysztofa Balona (NIP: 6783180960) oraz Małgorzaty Balon (NIP: 9441360459), wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą „AT Cracow s.c.” (adres spółki cywilnej: Węgrzce Wielkie 495, 32-002 Węgrzce Wielkie), posiadającej NIP: 6783181238, numer REGON: 384159013 (dalej łącznie: „Usługodawca”).
 2. Kontakt Usługodawcą jest możliwy za pomocą:
 1. poczty elektronicznej – pod adresem: [email protected];
 2. poczty tradycyjnej – pod adresem: Węgrzce Wielkie 495, 32­002 Węgrzce Wielkie;
 3. telefonu  pod numerem 12 612 66 67. 

§ 13. Własność intelektualna Usługodawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Serwisu, w szczególności:
  1. nazwa Serwisu;
  2. logo Serwisu;
  3. zasady działania strony internetowej Serwisu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych; 

– podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

 1. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Usługodawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 14. Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: http://wawelbilety.dkonto.pl/pp/.

§ 15. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 15 dotyczą wyłącznie Usługobiorców będących Konsumentami.
 2. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 
  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej, Usługobiorca może skorzystać także z Serwisu do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 16. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany przedmiotu działalności Usługodawcy;
  2. wprowadzenia do oferty Usługodawcy nowych usług, wycofania z niej usług dotychczas świadczonych lub modyfikacji aktualnie świadczonych usług;
  3. konieczności uniemożliwienia nadużywania przez Usługobiorców uprawnień wynikających z Regulaminu;
  4. dokonania technicznej modyfikacji Serwisu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  5. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego. 
 2. Usługodawca zawiadamia Usługobiorców o zmianie Regulaminu poprzez jego publikację jego zmienionej wersji w Serwisie. Zmiana Regulaminu jest skuteczna od momentu jego publikacji w Serwisie. Niezależnie, Usługodawca przesyła Subskrybentom zmienioną wersję Regulaminu za pomocą poczty elektronicznej. 
 3. Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera w terminie 7 (dni) od dnia wejścia zmian Regulaminu w życie. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Newslettera może zostać dokonane w sposób wskazany w § 7 ust. 8. Usługodawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta Wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Newslettera.
 4. Do Umów o udział w Wycieczce zawartych przed wejściem zmian Regulaminu w życie, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu ich zawarcia.

§ 17. Postanowienia końcowe

Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 07.02.2023 r.